Добре дошли в сайта на FreeWeb Ltd.

За да се регистрирате:
Въведете Вашия имейл в полетата под
"Регистрация" и натиснете "Продължи".

В случай, че вече имате регистрация.
Въведете Вашия имейл и парола под
"Вход за клинети" и натиснете "Вход".

За контакти

Скрий

Вход / Регистрация

Общи условия

          Общи условия за ползване на услугите предоставени от "ФриУеб" ООД

          I. ПРЕДМЕТ
          1. С настоящите общи условия се определят и регулират отношенията между „ФриУеб" ООД с ЕИК 201718055 и адресна регистрация гр. Габрово ул. Вардар №4, наричан по-долу за краткост "Доставчик" и всеки клиент, възползвал се от предлаганите от Доставчика услуги, наричан по-долу за краткост "Клиент".

          II. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА
          2. Доставчикът предоставя следните услуги на Клиента:
          2.1. Изработка на уеб сайт и/или електронен магазин;
          2.2. Изработка на уеб базиран софтуер;
          2.3. Регистрация, подновяване и трансфер на домейни;
          2.4. СЕО оптимизации;
          2.5. Поддръжка на софтуер и хардуер;

          III. НАЧАЛО, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА.
          3. Предоставената услуга от Доставчика стартира, след като Клиентът заплати определената сума за съответната услуга, обявена в сайта на Доставчика - "www.freeweb.bg";
          4. Срокът на услугата се определя от Клиента (не се отнася за услуги с еднократна такса). Срокът на действие на услугата НЕ се продължава автоматично, след като тя е изтекла;
          5. Услугата се счита за прекратена, ако Клиентът не предплати абонамента си преди изтичането на последния предплатен абонамент или по взаимно съгласие;
          6. Доставчикът има право да преустанови предлаганата услуга за Клиента без да го предупреждава, в случай на злонамерени или недобросъвестни действия/дейност от страна на Клиента, като качване на материали и информация нарушаващи законите на Република България;

          IV. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
          7. Клиентът заплаща избраната услуга, по цени упоменати в официалния сайт на Доставчика - "www.freeweb.bg". Всички тарифи влизат в сила 7 /седем/ дни, след като бъдат оповестени на официалния сайт на Доставчика, при което се счита, че са станали достояние на Клиента;
          8. Начинът на заплащане за предоставените услуги е по банков път, след получаване на проформа фактура. При постъпване на заплащане Клиентът получава фактура-оригинал;
          9. Всички такси се заплащат авансово не по-късно от взаимно уговорения краен срок. Крайният срок за улугите с предплатен абонамент е преди изтичането на вече платения абонамент;
          10. Ако до определения срок не постъпи плащане, Доставчикът има право да прекрати услугата, предоставена на Клиента (отнася се само за услуги с абонамент);

          V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
          Доставчикът има право:
          11. Да предоставя на Клиента услуги по раздел II от тези общи условия;
          12. Да получава от Клиентите съответните суми за предоставените услуги в определеното време, посочени в сайта на Доставчика - "www.freeweb.bg";
          13. Да прекрати предоставянето на услугите за Клиента, в случай на неплащане на дължима такса, след изтичане на договорения краен срок (отнася се за услуги с абонамент);
          14. При предоставяне на услугата "Уебсайт пакет FreeWeb+", правата за домейна (само ако той е регистриран от Доставчика) остават за Доставчика. Клиентът има право да откупи домейна от Доставчика срещу цена от 80 /осемдесет/ лева;
          15. При предоставяне на услугата "Уебсайт пакет FreeWeb+", правата върху сайта остават за Доставчика;
          16. При забавяне на информация от страна на Клиента или изискване на Клиента за допълнителни скриптове, Доставчикът има право да удължава посочените крайни срокове (отнася се за услуги свързани с изработка на уеб сайтове, електронни магазини и всякакъв софтуер);
          17. При установяване, че в уеб сайт на Клиент се съдържа информация и/или материали, които са в нарушение със законодателството на Република България, Доставчикът има право да прекрати услугата до разрешаването на проблема;
          18. Доставчикът не носи отговорност за данните и материалите, публикувани на уеб сайта на Клиента;
          Доставчикът е длъжен:
          19. Доставчикът е задължен да издаде документ (фактура - оригинал) за всяко заплащане;
          20. Доставчикът е длъжен да извършва дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти;
          21. Доставчикът е задължен да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до Клиентите и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които Доставчикът я предоставя, при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
          22. Доставчикът е длъжен да предостави на Клиента завършена начална страница до 7 /седем/ работни дни след предоставената му попълнена анкета и пълна информация за сайта от страна на Клиента (отнася се за услугата "Уебсайт пакет FreeWeb+");
          23. Доставчикът е длъжен да предостави на Клиента напълно завършен уебсайт, заедно със система за управление на съдържанието в уебсайта в срок от 14 /четеринадесет/ дни от датата на заплащане на услугата (Доставчикът може да удължи крайния срок, при изискване на допълнителни скриптове от предварително договорените, както и забавяне на информация от страна на Клиента);

          VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
          Клиентът има право:
          24. Да изисква документ (фактура - оригинал) при предоставяне на услуга от Доставчика;
          25. Да изиска и има достъп до информация за предлаганите услуги, както и до общите условия за ползването им;
          26. Да прекрати едностранно договора при неспасване на задълженията от страна на Доставчика;
          Клиентът е длъжен:
          27. Клиентът се задължава да освободи от отговорност Доставчика, при съдебни искове и други претенции на трети лица независимо, дали са основателни или не и да го обезщети за всички щети и разходи включително адвокатски хонорари и съдебни разноски, произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора. 
          28. Да заплаща в срок всички дължими суми в размерите посочени в сайта на Доставчика - "www.freeweb.bg";
          29. При използване на хостинг услугите, клиентът е длъжен да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, да не зарежда, съхранява и разпространява информация, файлове или каквито и да е други материали, имащи забранено от закона съдържание, или нарушаващи права на трети лица, включително права на интелектуална собственост;
          30. Клиентът се съгласява да не използва услугите предоставени от Доставчика за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната улсуга, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата;
          31. Клиентът поема цялата отговорност в случай, че чрез използването на предоставената му услуга, наруши законите на Република България или засегне други лица.

          VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
          32. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на даден договор между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.
          33. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
          34. Личните данни на Клиента, които станат достояние на Доставчика, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на Клиента и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение. Клиентът има право на достъп и поправка на своите лични данни.
          35. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

          VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
          36. Клиентът трябва да предостави необходимата информация за изграждане на желания уебсайт/софтуер. При забавяне от негова страна, Доставчикът има право да удължи уговорените срокове;
          37. При добавяне на допълнителни скриптове и функционалности от уговорените, Доставчикът може да удължи срокове за изработка на сайта/софтуера;
          38. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика;
          39. При използване на услуга от Доставчика, Клиентът има достъп до общите условия, чрез официалния сайт на Доставчика - "www.freeweb.bg";
          40. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.